คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกนิเทศฯติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่1/2563 และการเตรียมความพร้อมกาจัดการเรัยนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเสนางคนิคม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 ? 2565 เพื่อวางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการประกอบด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายทุกเครือข่าย ในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร กลุ่ม DLICT กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID ? 19 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน รับชม ณ ห้องประชุม 4 สพป.อำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....