คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการ และระดับ สพฐ. ต่อด้วยประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทนครูที่ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการและระดับ สพฐ. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เอ็ม.เจ.มอเตอร์ จำกัด โดยนายมานิต จงจิตต์เวชกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเชือก ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 8 ทุน ทุนละ 500 บาท จำนวน 48 ทุน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเชือก ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน และมีนายอำเภอ, นายก อบต., ผู้นำชุมชน, คณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูดำเนินงานโรงเรียนปลอดสารเสพติดบุหรี่เหล้า รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดสารเสพติดบุหรี่เหล้าอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นสถานที่ราชการ มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดสภาพแวดล้อมเป็นเขตปลอดบุหรี่เหล้าทั้งหมด ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันสารเสพติดในโรงเรียนในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอหัวตะพาน และอำเภอลืออำนาจ จำนวน 98 คน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนัญชัย สายสุด ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม
อ่านข่าวต่อ....